«

Wyszukiwanie

Serdecznie witamy w koncernie AkzoNobel!

Cieszymy się, że odwiedzasz nasze strony internetowe i dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem, naszymi produktami i naszymi stronami internetowymi. Niniejsza Deklaracja w sprawie ochrony danych dotyczy AkzoNobel GmbH i wszystkich pozostałych przedsiębiorstw koncernu (zwanych dalej łącznie „AkzoNobel“ lub „my“), z którymi użytkownik może się skontaktować za pośrednictwem tego portalu internetowego. Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych - w rozumieniu Ustawy o ochronie danych - jest wymienione w Informacjach o firmie przedsiębiorstwo koncernu odpowiadające za odnośne strony internetowe.

Ochrona prywatności użytkowników naszych stron internetowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego prosimy o przyjęcie do wiadomości następujących informacji.

Anonimowe zbieranie danych

Zasadniczo użytkownik może odwiedzać strony internetowe AkzoNobel bez informowania kim jest. Otrzymujemy tylko przydzielony użytkownikowi w momencie odwiedzania naszych stron internetowych adres IP, nazwę dostawcy łącza internetowego użytkownika, adres strony internetowej, z której użytkownik nas odwiedza oraz adresy stron odwiedzanych u nas i czas odwiedzin. Jeżeli użytkownik pobiera pliki, AkzoNobel otrzymuje także informację o nazwie pobranego pliku. Te informacje są analizowane do celów statystycznych. Indywidualny użytkownik pozostaje przy tym anonimowy.

  • Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
  • Zasadniczo na naszych stronach internetowych służących wyłącznie do
  • informowania klientów nie zbieramy żadnych danych osobowych.


Jeżeli użytkownik chce nawiązać z AkzoNobel indywidualną komunikację, zbierane są jego dane osobowe, które użytkownik podaje nam dobrowolnie i na podstawie własnej decyzji. Odbywa się to na przykład w ramach aplikowania na wolne stanowisko pracy, ankiety online lub przy rejestracji do udziału w konferencji. W ramach tych spersonalizowanych usług dane rejestracyjne użytkownika są przetwarzane w celu podanym użytkownikowi. Aby uniknąć nieporozumień, po zarejestrowaniu się AkzoNobel wysyła użytkownikowi wiadomość email, którą użytkownik potwierdza, wyrażając w ten sposób zgodę (Double OptIon).

Eksport i przetwarzanie danych w państwach nie należących do Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej
Ponieważ w ramach informowania klientów nie są zbierane żadne informacje osobowe, nie ma też miejsca eksport danych do państw nie należących do Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej.

W razie korzystania z ofert (usługi spersonalizowane), służących do indywidualnej komunikacji między AkzoNobel i użytkownikiem, dane osobowe mogą być w uzgodnionym celu (np. aplikacje do pracy, zapytania o produkty, rezerwacja miejsc na konferencjach) przekazywane przedsiębiorstwom nie należącym do koncernu AkzoNobel – i tym samym ewentualnie przekazywane także poza nie należących do Europejską Przestrzeń Gospodarczą. W zakresie przekazywania danych osobowych wewnątrz koncernu AkzoNobel obowiązuje wiążący Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych (Privacy Code of Conduct). Gwarantuje on, że sfera prywatna użytkownika i jego dane osobowe są – w ramach koncernu AkzoNobel - chronione w uznany i należyty sposób. 

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych
Ponieważ przy pobieraniu informacji z naszych stron nie są zbierane żadne dane osobowe, nie może też mieć miejsca ich wykorzystanie i przekazywanie.

Dane osobowe, zbierane na stronach internetowych AkzoNobel są, bez wyraźnej zgody użytkownika, wykorzystywane tylko w związku z przetwarzaniem zapytań użytkownika, w ramach opisanych wyżej usług spersonalizowanych. Poza tym wykorzystanie danych użytkownika do celów związanych z reklamą i badaniami rynku oraz dostosowaniem usług elektronicznych AkzoNobel do zapotrzebowania ma miejsce tylko, jeżeli użytkownik udzielił na to uprzednio zgody. Wykorzystanie danych użytkownika do indywidualizacji adresowanej do niego reklamy także wymaga zgody użytkownika Poza tym nie są przekazywane innym osobom trzecim. Oczywiście użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę, ze skutkiem na przyszłość.


Łącza zewnętrzne
W celu zapewnienia optymalnej informacji na naszych stronach znajdują się łącza, odsyłające do stron internetowych innych podmiotów. Jeżeli takie łącza nie są w sposób jednoznaczny rozpoznawalne, informujemy użytkownika, że jest to łącze zewnętrzne. AkzoNobel nie ma żadnego wpływu na treść i układ graficzny stron innych dostawców. Z tego względu nie dotyczą ich oczywiście gwarancje opisane w niniejszej Deklaracji ochrony danych.

Inne informacje i kontakty
Jeżeli masz dalsze pytania na temat "Ochrony danych w AkzoNobel", odpowiedzi znajdziesz w naszym FAQ (lista najczęściej stawianych pytań i odpowiedzi na te pytania). Poza tym informacje o swoich danych a także propozycje i opinie możesz zawsze wysłać do nas emailem lub zwykłym listem na następujący adres:

Datenschutzbeauftragter der AkzoNobel GmbH

Dipl.-Ing. Arnd Fackeldey
Kreuzauer Straße 46
52355 Düren

E-Mail: Arnd.Fackeldey(at)AkzoNobel.com


FAQ - ochrona danych

Co to swą dane osobowe?
Dane osobowe są to informacje, które można przyporządkować konkretnej osobie. Może to być np. nazwisko, adres, telefonu i adres email użytkownika. Pojęcie to nie obejmuje danych, których nie można skojarzyć bezpośrednio z osobą użytkownika.

Co rozumie AkzoNobel pod pojęciem reklamy i badań rynku?
Pod pojęciem reklamy i badań rynku rozumiemy informacje o asortymencie produktów (np. prospekty), informacje o usługach (np. doradztwo produktowe), informacje o programach lojalnościowych (np. konferencje, targi) oraz ankiety dla klientów ( np. ankieta online na temat zadowolenia klientów).

Co to są cookies?
Cookie to mały rekord danych, który może być zapisany na twardym dysku użytkownika. Rekord ten jest generowany przez serwer sieci Web, z którym użytkownik nawiązał połączenie za pomocą przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Netscape Navigator) a następnie wysyłany do komputera użytkownika. Większość przeglądarek jest domyślnie skonfigurowana tak, że cookies są akceptowane automatycznie. Użytkownik może jednak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała cookies lub uprzedzała przed ich zapisaniem Ponadto pliki cookie można w każdej chwili skasować z komputera (np. w Eksploratorze Windows). W tym celu skorzystaj z odpowiedniej funkcji systemu operacyjnego lub zajrzyj na stronę Pomocy używanej przeglądarki internetowej.

Czy AkzoNobel używa cookies?
Tak, używamy cookies na niektórych naszych stronach internetowych. Zasadniczo wykorzystujemy cookies do analizy statystycznej zainteresowania naszymi stronami internetowymi. Nasze cookies nie zawierają danych osobowych i są wykorzystywane tylko do rejestrowania częstotliwości wywołań naszych stron internetowych. Aby to umożliwić, stosujemy tylko tak zwane "session-cookies". Te cookies są kasowane po zamknięciu przeglądarki internetowej.


Czy AkzoNobel korzysta z innych technologii do celów związanych z marketingiem i optymalizacją?
Na tej stronie internetowej za pomocą technologii etracker GmbH (www.etracker.com) są gromadzone i zapisywane dane do celów związanych z marketingiem i optymalizacją. Na podstawie tych danych mogą tworzone pseudonimowe profile użytkowania. Do tego celu mogą być wykorzystywane cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę internetową. Cookies umożliwiają zidentyfikowanie przeglądarki internetowej. Dane pozyskiwane za pomocą technologii etracker nie będą, bez zgody osoby, której dotyczą, wykorzystywane do identyfikowania osoby odwiedzającej tę stronę internetową ani kojarzone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Zbieraniu i zapisywaniu danych można się sprzeciwić w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość. 

Czy mam prawo do informacji?
Niezależnie od tego, czy pozyskaliśmy dane osobowe użytkownika online czy drogą pisemną (np. reklama, zapytanie o produkt, zamówienie prospektu), oczywiście ma on prawo w każdej chwili otrzymać informację, czy a jeżeli tak, to jakie jego dane osobowe gromadzimy. W tym celu zwróć się do pełnomocnika ds. ochrony danych AkzoNobel. Informacja jest bezpłatna.

Czy mam prawo do zmiany lub skasowania danych?
AkzoNobel przechowuje dane użytkownika tylko tak długo, jak długo są one potrzebne do realizacji znanego celu. Dodatkowo użytkownik ma prawo w każdej chwili odwołać, w całości lub częściowo, ze skutkiem na przyszłość, swoją zgodę na wykorzystanie danych. W takim przypadku kasujemy odpowiednie dane użytkownika. W wyjątkowych przypadkach przeszkodą w takim skasowaniu mogą być przepisy ustawowe, zwłaszcza dotyczące obowiązku dowodowego. W takim przypadku dane użytkownika są blokowane i wykorzystywane tylko do spełnienia obowiązków ustawowych.

Czy moje dane są przekazywane osobom trzecim?
W zasadzie dane użytkownika nie są przekazywane osobom trzecim. W ramach przetwarzania zapytań użytkownika i korzystania przez niego z naszych usług w razie konieczności przekazujemy dane osobowe użytkownika przedsiębiorstwom koncernu AkzoNobel lub usługodawcom, którym zlecamy wykonanie tych czynności. Usługodawcy ci są zobowiązani umownie do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych w takim samym zakresie jak my i nie stanowią osób trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych.

Jak AkzoNobel traktuje „szczególne rodzaje danych osobowych“?
Szczególne rodzaje danych osobowych są zdefiniowane w § 3 ust. 9 BDSG (niemieckiej Ustawy o ochronie danych). Mogą to być na przykład informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych itd. Dane te podlegają szczególnej ochronie. Użytkownik może w zasadzie odwiedzać strony internetowe AkzoNobel oraz korzystać w pełnym zakresie z zamieszczonej na nich oferty informacyjnej bez podawania nam tego rodzaju szczególnych danych osobowych. Jeżeli użytkownik bez wezwania udostępni AkzoNobel szczególne rodzaje danych osobowych, oznacza to dla AkzoNobel wyraźną zgodę wg § 4a ust. 3 BDSG. W takim przypadku AkzoNobel zapewnia, że szczególne rodzaje danych osobowych użytkownika będą traktowane z należytą starannością.

Czy ta Deklaracja ochrony danych odnosi się także do stron internetowych innych dostawców?
Niniejsze deklaracje w sprawie ochrony danych nie dotyczą stron internetowych nie należących do AkzoNobel, odwiedzanych za pomocą łączy zamieszczonych na stronach internetowych AkzoNobel. Dlatego prosimy o uwzględnianie odnośnych uregulowań innych oferentów w zakresie ochrony danych.

Gdzie mogę złożyć wniosek o wgląd w „Wykaz metod dla Każdego“?
Zgodnie z przepisami BDSG pełnomocnik ds. ochrony danych każdego przedsiębiorstwa jest zobowiązany do udostępnienia, „Każdemu“ na jego wniosek informacji o metodach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Ta informacja jest udostępniana przez nas stale pod następującym łączem:

Wykaz metod dla Każdego (łącze zewnętrzne)

Zmiana tej Deklaracji w sprawie ochrony danych
Szybki rozwój Internetu wymaga regularnych zmian w naszej Deklaracji w sprawie ochrony danych. Dlatego prosimy o zapoznanie się z najnowszą obowiązującą wersją Deklaracji w sprawie ochrony danych.

Osoby do kontaktu w razie pytań lub wniosków o udzielenie informacji
Z pytaniami, uwagami, skargami oraz wnioskami o udzielenie informacji związanych z naszą Deklaracją w sprawie ochrony danych oraz przetwarzania danych osobowych użytkownik może zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych, który jest do dyspozycji użytkowników pod podanym wyżej adresem.

 

Informacja o ochronie danych etracker

Na tej stronie internetowej za pomocą technologii etracker GmbH (www.etracker.com) gromadzone są i zapisywane dane do celów związanych z marketingiem i optymalizacją. Na podstawie tych danych mogą tworzone pseudonimowe profile użytkowania. Do tego celu mogą być wykorzystywane cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę internetową. Cookies umożliwiają zidentyfikowanie przeglądarki internetowej. Dane pozyskiwane za pomocą technologii etracker nie będą, bez zgody osoby, której dotyczą, wykorzystywane do identyfikowania osoby odwiedzającej tę stronę internetową ani kojarzone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Zbieraniu i zapisywaniu danych można się sprzeciwić w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość.

etracker Know Now